Advokátní kancelář

komplexní právní služby od roku 2000

Občanské právo


 • právní vztahy k nemovitostem (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, zřizování služebností, právní pomoc ve styku s katastrálními úřady)
 • bytové právo (převody bytových jednotek, převody členských práv v bytových družstvech, nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu bytu, vyklizení bytu)
 • rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, zvýšení a snížení výživného, úprava styku rodičů s nezletilými dětmi)
 • problematika odpovědnosti za škodu a vzniku nároků s tím souvisejících
 • sepisování závětí a zastupování v dědických řízeních
 • vypracování veškerých smluv, jejich změny a ukončení
 • právní vztahy z nájmu a podnájmu prostor sloužících k podnikání

Obchodní právo


 • zakládání obchodních společností (s. r. o., a. s., v. o. s., k. s.) a družstev
 • změny právních vztahů ve společnostech,  změny společenských smluv obchodních společností včetně převodů podílů v s. r. o., zastupování na valných hromadách
 • právní pomoc v záležitostech obchodního rejstříku
 • vypracování veškerých smluv, jejich změny a ukončení

Trestní právo


 • konzultace trestně právní problematiky
 • obhajoba v trestním řízení 
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepisování řádných a mimořádných opravných prostředků
 • právní pomoc při odklonu od trestního stíhání (narovnání a podmíněné zastavení trestního stíhání) a uzavírání dohod o vině a trestu

Procesní právo

 • sepisování žalob a opravných prostředků, zastupování v řízeních před soudy
 • právní pomoc při jednání s živnostenskými úřady, katastrálními úřady, finančními úřady)
 • zastupování ve správních řízeních, sepisování opravných prostředků proti správním rozhodnutím
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování ve správním soudnictví